امير طالبيان ؛ مدير واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان:

دسترسي مالكين به اطلاعات تماس مهندسين از طريق سامانه ساجام در صورت تمايل مهندس امكان پذير گرديد

🖊به منظور كاهش مراجعات به سازمان، تسهيل و شفاف سازي امورات از هفته گذشته امكان دسترسي 37000 كارتابل الكترونيك اعضاء جهت بهره مندي از خدمات نوين الكترونيكي راه اندازي گرديد.

🖊اين خدمات در حوزه پذيرش شامل: پروانه اشتغال، تمديد، ارتقاء، انتقالي و صدورپروانه براي اعضاي حقيقي است. دسترسي مالكين به اطلاعات تماس اعضاي سازمان از طريق سامانه ساجام امكانپذير گرديد.

🖊طبق شيوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ ، سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان موظف هستند كه اطلاعات مهندسين شامل نام و نام خانوادگي، پروانه اشتغال، مدت اعتبار و همچنين تعداد كار باقي مانده و ظرفيت باقيمانده را از طريق سايت و يا وبگاه رسمي نشر دهند.دسترسي مالكين به اطلاعات تماس مهندسين از طريق سامانه ساجام در صورت تمايل مهندس امكان پذير گرديد 🖊به منظور كاهش مراجعات به سازمان، تسهيل و شفاف سازي امورات از هفته گذشته امكان دسترسي 37000 كارتابل الكترونيك اعضاء جهت بهره مندي از خدمات نوين الكترونيكي راه اندازي گرديد. 🖊اين خدمات در حوزه پذيرش شامل: پروانه اشتغال، تمديد، ارتقاء، انتقالي و صدورپروانه براي اعضاي حقيقي است. دسترسي مالكين به اطلاعات تماس اعضاي سازمان از طريق سامانه ساجام امكانپذير گرديد. 🖊طبق شيوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آيين نامه اجرايي ماده ۳۳ ، سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان موظف هستند كه اطلاعات مهندسين شامل نام و نام خانوادگي، پروانه اشتغال، مدت اعتبار و همچنين تعداد كار باقي مانده و ظرفيت باقيمانده را از طريق سايت و يا وبگاه رسمي نشر دهند.