اخبار

بیشتر
یکپارچه سازي سامانه ثبت و انتخاب مجري در شهر و شهرستانهاي استان تهران

یکپارچه سازي سامانه ثبت و انتخاب مجري در شهر و شهرستانهاي استان تهران

رامین کرمی رییس نظام مهندسی استان تهران در نامه ای خطاب به کلیه دفاتر نمایندگی (به جز دفاتر نمایندگی شهر تهران):

به جهت ایجاد سامانه یکپارچه استانی سازندگان ( تهران و شهرستانهاي تابعه ) در راستاي انتخاب مجري پروژه توسط مالک – کارفرما در سامانه مربوطه و در جهت اجرایی شدن ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اعلام می دارد که سامانه فوق در سیستم سازمان مرکزي به صورت یکپارچه ایجاد و بستر لازم جهت ثبت ظرفیت و صلاحیت در جهت شفاف سازي موضوع فراهم شده است لذا از تاریخ 11/04/1401 ثبت و انتخاب مجري از طریق سامانه فوق الذکر صورت می پذیرد. بنابراین لازم است با رعایت کلیه ضوابط و مقررات اقدام لازم توسط روساي دفاتر نمایندگی در این خصوص صورت پذیرد.

نظرات شما