مهندس مجری

مهندس مجری

مهندس مجری

مهندس مجری کیست؟

مهندس مجری شخصی است که به عنوان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان فعالیت می کند و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد. مهندس مجری باید دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشد و توانایی انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان را داشته باشد. مهندس مجری باید با رعایت قوانین و مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، پروانه ساختمان، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان، کار خود را به بهترین شکل انجام دهد.

مهندس مجری چگونه تعیین می شود؟

صاحب کار باید برای انجام کار ساختمان خود از یک مهندس مجری ذیصلاح استفاده کند. صاحب کار می تواند خودش به عنوان مهندس مجری باشد اگر دارای پروانه اشتغال در صلاحیت اجرای ساختمان باشد. در غیر این صورت، باید یک شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان مهندس مجری انتخاب کند. صاحب کار باید با مهندس مجری یک قرارداد منعقده کند که شامل شرایط عمومی قرارداد همسان باشد. صاحب کار باید نام و مشخصات مهندس مجری را در پروانه ساختمان قید کند و نسخه ای از قرارداد را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار دهد.

چه وظایف و مسؤولیت هایی بر عهده مهندس مجری است؟

وظایف مهندس مجری:

1-بررسی پروانه ساختمان، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی و اعلام اشکالات و نقص های احتمالی به طراح یا طراحان و صاحب کار.
2-تهیه برنامه زمانبندی کلی و تفصيلي کارهای اجرایي ساختمان از آغاز تا پایان کار و همچنین اعلام توقف و شروع مجدّد آن به صاحب کار و ناظر هم‌آهنگ‌کننده.
3-فراهم نمودن شرایط نظارت بر عمليات اجرایي ساختمان برای ناظر هماهنگ کننده و سایر ناظران و ایجاد هماهنگی بین آنها.
4-رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان های پیرامون آن و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه.
5-صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه های مصوب.
6-اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار، ناظر مربوط و ناظر هم‌آهنگ‌کننده در هر گونه تغییراتی در برنامه تفصيلي اجرایي کار و اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار و طراح مربوط و مسؤول دفتر طراحی در هر گونه تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی و مقررات ملی ساختمان مربوط به کار در دست اجرا.
7-استفاده از مهندسان و کاردان های فنی رشته های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی.
8-تحویل تمامی مدارک و اطلاعات به صاحب پروژه بعد از اتمام کار.

تلفن مشاوره رایگان: 09202202092

مهندس مجری حقیقی:

مهندس مجری حقیقی شخصی است که از سازمان نظام مهندسی کشور صلاحیت کسب کرده تا مسئول ساخت و ساز و اجرای مراحل پروژه های احداثی باشد. او نماینده فنی صاحب کار در کار اجرا است و در مقابل کارهای اجرایی در فرایند احداث ساختمان نسبت به ناظر و کارفرما مسئول است. او باید از نیروهای ذی صلاح و ماهر، مصالح با کیفیت و نقشه های فنی استفاده کند و شرایط را برای نظارت ناظر فراهم کند.

مهندس مجری حقوقی:

مهندس مجری حقوقی مجموعه ای از مهندسان در قالب یک شرکت حقوقی است که در پروژه های بزرگ و پیچیده فعالیت می کنند. این شرکت باید از وزارت مسکن و شهرسازی صلاحیت کسب کرده باشد. او باید برای هر مرحله از ساخت یک نفر مهندس عمران یا معماری را به عنوان مسئول کارگاه منصوب کند و به ناظر هماهنگ کننده معرفی کند. او باید برنامه زمانبندی، لیست دستمزد، بروز آوری نقشه ها، تکمیل دفترچه فنی، تحویل پروژه و جبران خسارات را انجام دهد.

چالیش های مهندس مجری:

1-بالابودن مسؤولیت ها و ریسک های حقوقی، فنی، اقتصادی، زمانی، کیفی، اجتماعی و زیست محیطی در پروژه های ساختمانی.
2-نبود قوانین مناسب بین صاحب کار، ناظر، طراح، شهرداری، سازمان استان و دستگاه های نظارتی و اجرایی مربوط به ساختمان.
3-برخورد با مشکلات و اختلافات احتمالی در طول اجرای پروژه.
4-رعایت اخلاق حرفه ای و رابطه مناسب با صاحب کار، ناظر، طراح، کارفرما، تأمین کننده، پیمانکار، کارگر و سایر عوامل درگیر در پروژه.
5-تهیه گزارش های مربوط به عملکرد خود و پروژه و ارائه آن به صاحب کار و ناظر هماهنگ کننده و سایر مراجع ذیربط.
6-تسلیم ساختمان به صاحب کار پس از اتمام کار و اخذ گواهی تحویل کار و گواهی رفع نقص های احتمالی.


لینک کوتاه


نظرات کاربران

تعداد نظرات : 3

نظر خود را ثبت کنید